چگونه روغن لیفتراک تعویض می شود؟

چگونه روغن لیفتراک تعویض می شود؟

اگر نمی خواهید تکنسینی بیاید و روی لیفتراک در این زمینه کارکند این مطلب خوب خواهد بود.

بخوانید تا یاد بگیرید چگونه روغن لیفتراک را تعویض کنید.

گام ها:

۱- ظرف تخلیه کم عمقی را گرفته و زیر لیفتراک سر بدهید.

۲- موتور را تا زمانی که روغن گرم یا بسیار گرم شود روشن کنید سپس موتور را خاموش کنید. این عمل باعث تخلیه سریع تر می شود و روغن مازاد نشسته روی دیوارها موتور متوقف شود.

۳- با استفاده از آچار مناسب سر را از ظرف روغن حذف کنید. تقریبا چهار لیتر روغن از موتور چهار سیلندر لیفتراک خارج می شود.

۴- منتظر بمانید تا روغن تخلیه شود. سرواشر را بررسی کنید برای آسیب یا خمیر شدن، ماده مورد نیاز را جایگزین کنید (واشر فیبری هرگز توصیه نمی شود که استفاده شود آن ها در سرویس ترک بر می دارند و واشر مسی توصیه می شود که حرارت داده می شود تا سرخی درخشان داده شده و در آب فرو کنند تا نرم و تمیز شوند) سپس در آن راعقب قرار دهید تا محکم نشود.

۵- ظرف روغن را زیر فیلتر روغن ببرید. اندازه مناسب آچار فیلتر هوا را بگیرید.

۶- فیلتر جدید روغن را بگیرید و کمی روغن را چه جدید چه دست دوم روی لاستیک آب بندی شده فیلتر روغن بریزید.

۷- فیلتر را به عقب بچرخانید تا لاستیک محکم شده تماس پیدا کند و فیلتر را یک چهارم تا یک دوم بچرخانید. بیش از حد سفت نکنید.

۸- موتور را دوباره با چهار لیتر روغن پر کنید و ترتیب روغن قدیمی موتور را به روش مناسب معیین کنید.

۹- موتور را روشن کنید. نشت را فورا بررسی کنید و بعد از یک ساعت برانید. نکات اگر لیفتراک بسیار نزدیک به زمین است از یک بلوک چوبی استفاده کنید. دکل را به عقب خم کنید. چوبی زیر ریل دکل قرار دهید و دکل را روبه جلو خم کنید. این باعث می شود که لیفتراک چند اینچ به طرف بالا برود و این امکان را در اختیار قرار می دهد تا ظرف تخلیه را در زیر آن قرار دهید.

هشدارها: هرگز زیر بالابر لیفتراک نروید هنگامی که روی دکل، جک یا بلوک های چوبی است. ممکن است افتادن آن ها باعث مرگ شود. چیزهایی که نیاز دارید ظرف تخلیه کم عمق آچار از ۹/۱۶ تا ۷/۸ بسته به نوع لیفتراک آچار فیلتر روغن فیلتر روغن.

نکته: پیش از استفاده از نکات ذکر شده لطفا با یک صاحب فن مشورت کنید.

درباره نویسنده

manager