نکات کلیدی سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزلی

نکات کلیدی سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزلی

هر روز صبح پس از روشن کردن ، لیفتراک به مدت ۱۵ دقیقه در جا کار کند سپس حرکت داده شود.

۱- در فصل سرما لیفتراک را در جا گرم نگهدارید.

۲- فیلتر هوا هر دو هفته یک باربا استفاده از باد تمیز شود.

۳- پس از هر بار استفاده از لیفتراک باک گازوئیل مجددا پر شود.

۴- در فصول سرد سال ۲ لیتر الکل به ازای هر باک پر ، به گازوئیل اضافه شود.

۵- حتما” برای ریختن گازوئیل از صافی ظریف استفاده شود و گازوئیل عاری از هرگونه مواد اضافی و یا آب باشد.

۶- هر روز صبح پس از روشن کردن ، لیفتراک به مدت ۱۵ دقیقه در جا کار کند سپس حرکت داده شود.

۷-هر ۱۵۰ ساعت کارکرد روغن موتور از نوع بهران ۵۰تعویض شود و هر ۸۰۰۰ ساعت فیلتر روغن تعویض شود.

۸- مقدار روغن هیدرولیک ( جک) هر هفته یکبار چک شود در صورت کاهش ، روغن ۶۸ اضافه شود. ( به اندازه مقدار فول نشانگر )

۹- مقدار روغن دیفرانسیل ( واسکازین ) ماهی یکبار چک شود. در صورت کاهش ، روغن واسکازین اضافه شود. ( به اندازه مقدار فول نشانگر)

۱۰- مقدار روغن گیربکس ماهی یکبار چک شود. در صورت کاهش ، از نوع روغن ۵۶ اضافه شود. ( به اندازه مقدار فول نشانگر )

۱۱- هر هفته یکبار گیریس کاری انجام شود.

درباره نویسنده

manager