قطعات سیستم فرمان لیفتراک

قطعات سیستم فرمان لیفتراک شامل اکسل لیفتراک ، جک فرمان لیفتراک، سیبک لیفتراک، تویی چرخ لیفتراک، بازویی ها و سگدست لیفتراک می باشد.

برگه اصلی » قطعات سیستم فرمان

اکسل کامل لیفتراک (10)

بازویی اصلی لیفتراک (5)

بلبرینگ اکسل لیفتراک (5)

بلبرینگ روغن کاری لیفتراک (8)

بلبرینگ سوزنی لیفتراک (22)

بوش اکسل لیفتراک (18)

بوش مندل اکسل لیفتراک (8)

پوسته اکسل لیفتراک (15)

پیچ چرخ عقب لیفتراک (10)

پین اکسل اصلی لیفتراک (25)

پین عینکی لیفتراک (24)

توپی چرخ عقب لیفتراک (19)

جک فرمان اکسل عقب لیفتراک (21)

سگدست لیفتراک (63)

سیبک فرمان لیفتراک (24)

عینکی اکسل لیفتراک (35)

کیت تعمیر اکسل لیفتراک (16)

کیت فرمان اکسل عقب لیفتراک (16)