قطعات لیفتراک سهند

ساید شیفتر Side Shifter لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که برای هدایت و جابحایی عرضی بار در هنگام تخلیه و یا بارگیری در لیفتراک توسط تغییر مکان دو شاخک بطور هیدرولیکی انجام می دهد.

قطعات شاسی لیفتراک سهند (6)

قطعات گیربکس لیفتراک سهند (17)

قطعات موتوری لیفتراک سهند (11)