مقایسه ی لیفتراک گازی، لیفتراک دیزلی و لیفتراک برقی