آموزش لیفتراک

آموزش لیفتراک

آموزش لیفتراک

پارک کردن لیفت تراک هنگام ترک کردن جایگاه اپراتور، دستگاه را فقط در قسمت های مجاز برایپارک کردن، پارک کنید و ترافیک...
0

چه نوع آموزشی برای لیفتراک نیاز است؟

این سوالی است که بسیاری از افراد و کسب و کارها متاسفانه نادیده می انگارند، گر چه هنوز نیز برای حفاظت از...
0