مرکز ثقل لیفتراک کجاست؟

مرکز ثقل لیفتراک کجاست؟

مرکز ثقل لیفتراکی که روی آن بار نیست در امتداد خط مرکزی در بین دو محور عقب و جلویی است.

مثلث پایداری لیفتراک در شکل نشان داده شده است. اگر مرکز ثقل به خارج از مثلث حرکت کند لیفتراک واژگون خواهد شد که بطور بالقوه نتایج فاجعه باری خواهد داشت.بارگیری شاخک ها، بالابردن شاخک و ترمز کردن همه باعث حرکت مرکز ثقل به عقب می شود. دور زدن یا دکل بوسیله موادی که از آن می افتند لرزان می شوند که مرکز ثقل را به اطراف حرکت می دهد. با بارگیری لیفتراک تا حد ظرفیت، مرکز ثقل در محور جلویی است. هر نیروی بیشتری در این جهت باعث می شود که لیفتراک به عقب بغلتد.

مرکز ثقل لیفتراک کجاست؟

پایداری لیفتراک توسط این موارد تاثیر پذیرفته است: وزن بار پایداری بار (انتقال بار به لبه ها ممکن است باعث افتادن آن بشود) سرعت لیفتراک روش دور زدن روش و شرایط ترمز گرفتن سطح محل رانندگی ( لغزنده، ناهموار، گودال ها و غیره) بار قرار گرفته شده روی دکل مانند عدل ها به خاطر داشته باشید- واژگونی لیفتراک منجر به حوادث جدی و فاجعه آمیز می شود.

بستن کمربندهای ایمنی تقریبا ۱۰۰% در پیشگیری از مرگ در طول واژگونی اثرگذار است.

درباره نویسنده

manager