انواع لیفتراک ها

انواع لیفتراک ها

لیفتراک های کوچکتر از ۳۰۰۰ پوند تا ۴۰۰۰ پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه ها می باشند. لیفتراک هایی هستند که برای استفاده در راهرو پهن کاربرد دارند که نیازمند یک راهرو ۱۱ اینچی می باشند که در آن به راحتی بچرخند.

لیفتراک و قطعات لیفتراک استاندارد:

لیفتراک و قطعات لیفتراک استاندارد به اسم لیفتراک نشسته نیز شناخته می شود. این لیفتراک ها و قطعات لیفتراک، لیفتراک هایی هستند که بیشتر افراد به محض فکر کردن به لیفتراک و قطعات لیفتراک، به یاد آنها می افتند. این لیفتراک ها و قطعات لیفتراک با انواع سوخت، تایر و ظرفیت های وزن متفاوت، ارتفاع گوناگون و انواع ملحقات و قطعات لیفتراک در دسترس همه می باشند.

لیفتراک های کوچکتر از ۳۰۰۰ پوند تا ۴۰۰۰ پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه ها می باشند. لیفتراک هایی هستند که برای استفاده در راهرو پهن کاربرد دارند که نیازمند یک راهرو ۱۱ اینچی می باشند که در آن به راحتی بچرخند. عرض راهرو ها با اندازه لیفتراک و قطعات لیفتراک و شعاع گردش و اندازه بار قابل حمل لیفتراک با یکدیگر باید متناسب باشند.

انتخاب ها و ملحقات و قطعات لیفتراک در دسترس، شامل تغییر کناره ها ، تغییر چنگک ها ، گیره ها و بست های هیدرولیکی و ملحقات صفحه های لغزنده می باشد. صفحه لغزنده یک قطعه ی استاندارد در بسیاری از لیفتراک ها می باشد. ( یک لیفتراک بدون صفحه لغزنده وجود ندارد. ) لیفتراک ها و قطعات لیفتراک استاندارد معمولا برای ارتفاع بار کمتر از ۲۰ فوت استفاده می شوند.

درباره نویسنده

manager