آموزش راننده لیفتراک

آموزش راننده لیفتراک

کاربران لیفتراک باید در مورد دستورالعمل های عملیاتی، هشدارها و احتیاط ها برای انواع لیفتراکی که مجاز به استفاده هستند آموزش دیده باشند.

کاربران لیفتراک باید در مورد دستورالعمل های عملیاتی، هشدارها و احتیاط ها برای انواع لیفتراکی که مجاز به استفاده هستند آموزش دیده باشند.

کارفرما باید آموزش راننده لیفتراک و ارزیابی کارکرد کاربر در حال استفاده از لیفتراک را مستند کند. آموزش سه بخش دارد:

۱- دستورالعمل رسمی مانند سخنرانی، بحث، آموزش تعاملی با کامپیوتر، نوار ویدئویی یا متون نوشتاری

۲- آموزش عملی که شامل جزواتی است که توسط مربی داده شده است و تمریناتی که با فرد انجام می شود.

۳- ارزیابی کارایی آموزش توسط مشاهده کارکرد کاربر در حالی که کار واقعی را با لیفتراک انجام می دهد.

این ارزیابی باید حداقل هر سه سال یکبار تکرار شود. آموزش تازه ای باید برای کاربر در نظر گرفت اگر وی دچار حادثه ای شده است، کار خطرناک یا غیرایمن انجام داده است. همچنین، اگر کاربر با نوع جدیدی از لیفتراک کار می کند یا شرایط محل کار که بر ایمنی اثر دارد، آموزش جدیدی نیاز خواهد داشت.

مربیان واجد شرایط کارفرما یا هر شخص دیگری که کارفرما انتخاب می کند باید دانش، آموزش و تجربه برای آموزش دیدن دارند و کاربران لیفتراک می توانند بر اساس آموزش و ارزیابی بررسی شوند.

کارآموز فقط موقعی می تواند با لیفتراک کار کند که توسط شخصی به طور مستقیم بر کار آن نظارت شود و کسی به خطر نیفتد. مستندسازی آموزش اگر کاربر قبلا آموزش در مورد کار با لیفتراک دیده باشد کارفرما باید مستندسازی کند که آموزش چه مباحثی را پوشش داده است. کاربر باید در محل کار هر سه سال یکبار مورد ارزیابی قرار گیرد. ثبت آموزش و ارزیابی کارفرما باید تاریخچه ای را که نشان می دهد هر کاربر لیفتراک، آموزش دیده است را نگه دارد.

ثبت شامل نام کاربر، تاریخ آموزش، تاریخ ارزیابی و نام فردی که کار آموزش و ارزیابی را انجام می دهد شامل می شود.

درباره نویسنده

manager